Пътешественици във времето - село Чавдар

На 28.04.2017 г. Първа английска езикова гимназия организира спортен празник в село Чавдар. Събитието е част от спечеления от гимназията ни проект на Столична община "Поход във времето". Проектът има за цел да популяризира имиджа на София в кампанията "София - Европейска столица на спорта 2018 г.", както и да изгради и развие спортните и екологични познания и умения на учениците и тяхното приобщаване към историческото минало на България.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече