ДП РВД отвори врати за учениците от Young wings club към Първа АЕГ

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) отвори вратите си за челнуващите в Young wings club ученици от Първа английска езикова гимназия. Нашите възпитаници се запознаха с възможностите за реализиране и кариерно развитие на ръководителите на полети в ДП РВД, запознаха се с процеса им на обучение в залата за оперативно ръководство и контрол, разгледаха работно място "Кула", станаха свидетели на работните процеси, протичащи в РВД и видяха Авиационния учебен център. 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече