Среща на ученици с бивши учители на гимназията

Първа английска езикова гимназия спечели проект по програмата „Еразъм +“, дейност КА2 с партньорски училища от Италия и Дания за двугодишен период. 
Темата на проекта е „Schools as a part of their respective capital’s past, present and future”. Основната цел е учениците, преподавателите, родителите и широката общественост да се запознаят с изследователската работа на участниците, която да покаже мястото и ролята на съответното училище – 1, 2, 3, в съответната им столица – София, Рим, Копенхаген. 

На участниците от Първа АЕГ бе проведено обучение в Музея за историята на София, като им бяха показани карти на столицата след II-та световна война, както и мястото в градоустройствения план след 1950-та година, където е построена настоящата сграда на гимназията. 

Преди Коледните празници представителната ни група от ученици по проекта, заедно със своите ръководители, се срещнаха с бивши учители на гимназията. В интервюто с тях учениците придобиха много нови и интересни знания за историята и развитието на своето училище. Г-жа Лачева и г-жа Комарова – преподаватели по математика, г-жа Къдрева – преподавател по БЕЛ, г-жа Гарвалова – преподавател по английски език и г-жа Бозукова – преподавател по физика с голямо желание и любов разказаха своите спомени за училището. 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече