Документи

График на консултации- втори учебен срок , 2022-2023 учебна година

График на консултации- първи учебен срок , 2022-2023 учебна година

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПЪРВА АЕГ

 

План за обучението по БДП 2021 г.

Правилник за дейността на Първа АЕГ

Стратегия за развитие на Първа АЕГ за периода 2021-2025 г.

 

Заповед стипендии за втори срок на учебната 2020/2021 г.

 

Стипендии за първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.

 

Условия за получаване на стипендии за втори срок на учебната 2019/2020 г.

 

ПЪРВА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА № 8/2016г. НА МОН ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗДАВА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИЯТА:

 1. Удостоверение за преместване на ученик Ном. №3-96 училища преместване/записване в друго училище
 2.  Удостоверение за завършен клас Ном.№ 3-103  
 3. Дубликат на свидетелство за основно образование Ном.№ 3-30а
 4. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование

Ном.№3-31

 1. Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование Ном. № 3-31а
 2. Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование

Ном.№3-32

 1. Дубликат на удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование Ном.№3-32а
 2. Диплома за средно образование Ном.№3-44
 3. Дубликат на диплома за средно образование Ном.№ 3-44а
 4. Приложение към  дипломата за средно образование на чужд език на: - английски Ном.№ 3-44.1
 5. Ученическа книжка Ном. № 3-85
 6. Справки
 7. Служебни бележки

ДОКУМЕНТИ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПЪРВА АЕГ:

 1. Препис-извлечение от трудова книжка
 2. Служебни бележки за НАП, НОИ, други итституции
 3. Служебна бележка за отпуск на служителите за предходни години
 4. Справки

ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗДАВАТ ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА, ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПЪРВА АЕГ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА БАЗА НА МОН, НАП, НОИ И  КТ.

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, СПРАВКИ, ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ ГРАЖДАНИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПИСМЕНА ФОРМА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.