ГОРДЕЕМ СЕ С НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

           Ръководството на Първа английска езикова гимназия изказва своята похвала на учениците Боян Боянов - 8 В кл. и  Марина Дамянова - 11 В кл. за отличното им представяне в Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език !

Благодарим и на техните преподаватели по английски език, които работят сериозно върху качеството на лингвистичното обучение!

Желаем още много отлични награди!

Директор - Нели Петрова

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече