Открит интегративен урок в Първа АЕГ по НП „Изграждане на STEM среда в училище“

            На 29 септември 2021 г. с учениците от X б и IX в клас се проведе открит интегративен урок на тема „Климатични промени и околна среда“ по НП „Изграждане на STEM среда в училище“. Темата беше разработена със съдействието на методиста на програмата и представена съвместно от трима учители – по география – г-жа Св. Савова, химия – г-жа Ев. Янкова и информационни технологии – г-н Дим. Керемидчиев, като се приложи инструктивна стратегия на преподаване с помощта на метода  „обърната класна стая“. Учениците работиха екипно в отбори и участваха в предварително подготвена викторина със състезателен елемент. Този урок постави основата при създаването на концепция за използване на онлайн бордови игри, базирани на въпроси съставени по учебното съдържание за различните STEM предмети. Гости на итегративния урок бяха – г-жа Петрова – директор, г-жа Чернева – педагогически съветник и преподаватели.

   

      

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече