Седмично разписание   на часовете за първи учебен срок на Първа АЕГ за учебната 2021/2022г.

                   Седмично разписание   на часовете за първи учебен срок на Първа АЕГ за учебната 2021/2022г.

 

                       1.блок 13.00 – 14.20ч.

                      2.блок 14.40 – 16.00ч.

                      3.блок 16.20 – 17.40ч.

                      4.блок 17.50 – 19.10ч.

                 

                  Директор: Н. Петрова 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече