Съобщение за организацията на учебния процес

    Уважаеми преподаватели, ученици и родители!

На основание Решение на Временния оперативен щаб за борба с COVID-19 и Писмо на РУО на МОН Изх. №РУО1-31959/11.11.2020г., обучението в електронна среда за учениците от 8. до 12. клас се удължава до 27.11.2020г.,включително.

До края на седмицата-13.11.2020г. -петък, учебните занятия ще се провеждат по графика до момента- от 9.00ч.

От 16.11.2020г. - понеделник, учебните занятия ще се провеждат по следния график:

1.блок - от 13.00ч. до 14.00ч.

2.блок - от 14.10ч. до 15.10ч.

3.блок - от 15.20ч. до 16.20ч.

4.блок - от 16.30ч. до 17.30ч.

Независимо от формата на обучение през следващите месеци-присъствена, електронна или хибридна, учебните занятия ще се провеждат до края на първия учебен срок от 13.00ч. - втора смяна.

Напомняме на всички ученици, че учебните часове са според седмичното разписание и по съответния вариант. Отсъствията и оценките по всички предмети се вписват в платформата Школо.бг

Желаем здраве и успех на всички!

 От ръководството на Първа АЕГ

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече