Данни за отсъствия на деца и ученици

Изх. №.РУО1-26740/09.11.2017г.

Във връзка с прилагането на § 38 - Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 1а ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на образованието и науката (МОН) към Агенция социално подпомагане (АСП)  и във връзка с писмо постъпило в РУО с вх.№ РУО1-26661/09.11.2017г. от АдминСофт, Ви информирам:

1. Данни за отсъствия на деца и ученици се подават от МОН към АСП на базата на информацията в модул „Отсъствия“. По тази причина, при движение на учениците е необходимо новозаписаният ученик още същия месец да бъде включен в данните на модул „Отсъствия“, без да се чака следваща актуализация на Списък – образец №1 и №2 в НЕИСПУО. Невключването на децата в тези групи се счита за неизпълнено задължение и съответно семействата им няма да получат помощи за деца.

2. От учебната 2017/2018 година АСП няма да изисква (и няма да приема) служебни бележки, издавани от училищата и детските градини. Затова е от особена важност данните, които се подават към модул „Отсъствия“ да бъдат пълни и коректни, както по отношение на описаните проблеми, така и по отношение на правилно въвеждане на ЕГН/ЛНЧ на децата и учениците. Всяко отклонение от подаваните данни автоматично рефлектира в спиране на помощите, които получава семейството. Това от своя страна води до сериозно обществено напрежение.

 НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече