Информация относно отсъствията на учениците от учебни занятия

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че при необходимост от отсъствие на Вашето/Вашите дете/деца от учебни занятия на основание чл. 62, ал. 1, т. 4 от Наредбата за приобщаващо образование на МОН (ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието) и Правилника за дейността на училището (ПДУ) е необходимо чрез мотивирано писмено заявление да поискате разрешението на Директора на Първа английска езикова гимназия най-малко една календарна седмица преди първия ден от отсъствието на ученика/ученичката.

 Освен това Ви молим отсъствието да бъде съгласувано с класния ръководител чрез подпис върху Вашето заявление и едва след това то да бъде представяно пред Директора на гимназията.

 

От ръководството на Първа АЕГ.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече