На вниманието на новоприетите ученици в 8. клас за учебната 2022/2023 година

                Уважаеми родители и ученици,

Родителската среща за учениците от 8. клас ще се проведе на 12.09.2022 г. /понеделник/ от 18:00 часа, ще присъстват класните ръководители и всички преподаватели по съответните предмети.  Графикът с учебните зали за провеждане на родителската среща и разпределението на учениците по паралелки ще бъдат обявени на информационното табло на входа на училището.

От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече