ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА  НОВОПОСТЪПИЛИТЕ УЧЕНИЦИ В 8. КЛАС ЗА УЧ.2020/2021г.

             Уважаеми родители, родителските срещи се провеждат в Актовата зала на гимназията – етаж 1., втори корпус при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Носенето на маска е задължително!

8 А – АЕ/РЕ -кл. ръководител – г-жа Антония Олсън – на 08.09.2020г. от 18.00ч.

8 Б – АЕ/ИЕ - кл. ръководител – г-жа Фани Асенова – на 08.09.2020г. от 19.00ч.

8 В – АЕ/ИЕ - кл. ръководител – г-жа Антоанета Иванова– на 08.09.2020г. от 18.00ч.-каб. По Химия -2.етаж

8 Г – АЕ/НЕ - кл. ръководител – г-жа Лилия Дончева – на 09.09.2020г. от 18.00ч.

8 Д – АЕ/НЕ - кл. ръководител – г-н Мартин Дамянов – на 09.09.2020г. от 19.00ч.

8 Е – АЕ/ФЕ - кл. ръководител – г-жа Яна Божинова – на 10.09.2020г. от 18.00ч.

8 Ж – АЕ/ФЕ - кл. ръководител – г-жа Павлета Сунгурова – на 10.09.2020г. от 19.00ч.

На родителските срещи ще присъстват всички преподаватели, освен класният ръководител.

Разпределението на учениците по паралелки е обявено на информационното табло на входа на училището.

 

  От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече