Вътрешни правила за отпускане на стипендии

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПЪРВА АНГЛИЙСКА

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

 

 I. Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат механизма на разпределянето на полагащите се на гимназията средства за стипендии по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците от гимназията за различните видове стипендии, размера на стипендиите и периода, за който се отпускат, както и реда за предоставяне на стипендиите и документите за кандидатстване.

 

(2). .Вътрешните правила за получаване на стипендии от ученици след завършено

основно образование са изготвени на база Постановление № 328 от 28декември 2017

година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно

образование на Министерския съвет, обнародвано в ДВ.бр.103 от 28 декември 2017

година.

 (3) Настоящите правила имат за цел:

 1. 1.     да регламентират условията и реда за получаване на стипендии на ученици от гимназията;
 2. 2.     да създадат условия за подпомагане на ученици от ПЪРВА АЕГ, които имат трайни увреждания, или са без родители, или чиито семейства са в затруднено  финансово положение;
 3. 3.     да поощрят учениците от гимназията, постигнали високи резултати в учебната, извънкласната дейност и извънучилищната дейност  на ПЪРВА  АЕГ.

 

Чл. 2. (1) При условията и по реда на Правилата, се отпускат стипендии на ученици от ПЪРВА АЕГ, които имат завършено основно образование и се обучават в дневна или индивидуална форма на обучение и са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. чужденци с разрешено постоянно пребиваване в страната или приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

 

Чл. 3. (1) Стипендиите на учениците в ПЪРВА АЕГ се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година пропорционално на броя на учениците по чл.2, ал.1.

(2) При промяна на броя на учениците по чл.2, ал.1 в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да извърши промяна в разпределението на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(3) Стипендиите на учениците в гимназията се изплащат след постъпило целево финансиране в училищния бюджет.

 

 

 

 

 

II. Видове стипендии

 

Чл. 5. Гимназията предоставя получените средства по чл. 3 за месечни и еднократни стипендии на учениците от ПЪРВА АЕГ, съобразно настоящите правила.

 

Чл. 6. Месечните стипендии са:

1. за постигнати образователни резултати;

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. за ученици без родители.

5.за ученици без един родител

 

Чл. 7. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, се отпускат от началото на всеки учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. През първия срок за учебни месеци се считат: октомври, ноември, декември и януари. През втория срок за учебни месеци се считат: февруари, март, април, май и юни.

(2) Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания , ученици без родители  или без един родител се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за цялата учебна година, включително и за периода на неучебните месеци.

(3) Изплащането на стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания не може да е по-дълго от определения от органите на медицинската експертиза срок на намалена работоспособност и/или степен на увреждане.

 

Чл. 8. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

(2) За отпускане на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания , за ученици без родител или без един родител  не се извършва класиране.

 

Чл. 9. Еднократните стипендии, отпускани на ученици от ПЪРВА АЕГ са:

1.    целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, с вързани с достъпа му до образование:

1.1.  за учебници

1.2.  за други потребности, свързани с достъпа му до образование

2. стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност /участие в национални и международни кръгове на олимпиади и състезания от календара на МОН.

 

Чл. 10. (1) За един и същи ученик стипендия по чл. 9 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(2) За отпускане на еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност  се извършва класиране от Комисията за степендиите по предварително изготвени правила.

(3) Целевата стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се предоставя на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му,който се оправдават с необходимите документи и в срокове, определени с ПМС№328/23.12.2017г чл 6.

 

 

 

 

 

 

III. Разпределяне на средствата за стипендии

 

Чл. 11.  (1) Средствата за стипендии, неусвоени през първия учебен срок, се използват през втория.

         (2) Средствата за стипендии, които не са усвоени в края на бюджетната година, преминават в преходен остатък в бюджета на гимназията и се използват за същата цел през следващата бюджетна година.

 

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в ПЪРВА АЕГ

 

Чл. 12. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но получава само една от стипендиите по негов избор въз основа на писмено заявление.

(2) Еднократна стипендия по чл.6 т.2 и чл.10 ал.2от Вътрешните правила за отпускане на степендии на учениците, може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

 

Чл. 13. (1) Учиниците от 10,11, и 12клас имат право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 6, ал.. 1 за постигнати образователни резултати, имат ученици със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 от първия учебен срок или от предходната учебна година.Средния успех на ученика се формира от оценките от ЗП И ПП.

 

(2) Критериите за класиране и подбор на новопостъпилите ученици в 8 клас за учебната2017/2018г:

- за първи учебен срок : среден успех на ученика от Свидетелството за завършено основно образование

-за втори учебен срок -среден успех на ученика от първи срок на учебната 2017/2018г не по-нисък от отличен 5.50.       

(3) При наложено наказание от Педагогическия съвет на ПЪРВА АЕГ ученикът няма право да кандидатства за стипендия по чл. 6, ал. 1 за постигнати образователни резултати

 (4) Индивидуалният размер на стипендията за успех   се определя съобразно „среден успех на ученика” за съответния период   както и от възможноста от финансиране.

Чл. 14. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 6, ал. 2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането имат ученици, със среден успех не по-нисък от Мн. добър 4,50 за първия учебен срок или за предходната учебна година и чийто месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля една минимална работна заплата.

 

Чл. 15. (1) Право на месечна стипендия по чл. 6 т. 3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания имат ученици, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто,като месечната степендия за първи учебен срок на учебната2017/2018г да бъде до 25 лева.

 

Чл. 16. (1) Право на месечна стипендия по чл. 6, т. 4 за подпомагане на ученици без родители или  имат ученици, , чиито родители са починали, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение , като месечната степендия за първи учебен срок на учебната 2017/2018г. да бъде до 25 лева.  

 .

 

Чл. 17. (1) Право на еднократната целева стипендия по чл. 9, т. 1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование имат ученици, чиито месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля една минимална работна заплата.

(2) Стипендията се отпуска:

1. за закупуването на учебници – в началото на първия учебен срок;

2. за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование на ученика – в края на календарната година и при наличие на неусвоени средства за стипендии.

(3) Размерът на стипендията по чл. 17  е до 100 лева, но не повече от разходите, за чието обезпечение се отпуска.

 (4) Разходите, за които се отпуска стипендията, се отчитат в петдневен срок от получаването й с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването й по предназначение.

(5) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документът по ал. 5, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговият законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

 (6) Класирането за стипендия по чл. 17 се извършва до размера на утвърдените средства.

Чл. 18. (1) Право на еднократна стипендия по чл. 9, т. 2 за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност имат ученици, явили се на националните и международни кръгове на олимпиади, конкурси и състезания от календара на МОН.

(2) Стипендията се отпуска в края на учебната или в края на календарната година по писмено мотивирано заявление на ученика с  подадено до Комисия за отпускане на стипендии при  ПЪРВА АЕГ  на ученика, както и  по предложение  на член на педагогическия съвет.

(3) Размерът на стипендията не надвишава 100 лева.

IV. Документи и срокове за кандидатстване за стипендия

 

Чл. 19. (1) Учениците, които отговорят на условията и желаят да получават стипендия подават лично или чрез техни законни представители Заявление – декларация по образец в сроковете , определени със заповед на Директора.

(2) Заявлението - декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика.

(3) Кандидатстващите за стипендии по чл. 6, т. 1 и 2 и чл. 9, т. 1 подават Заявление – декларация, заверено от класния ръководител.

(4) Кандидатстващите за стипендии по чл. 6, т. 2, 3 и 4 и чл. 9, към Заявлениетодекларация прилагат и следните удостоверяващи документи:

1. За стипендия по чл. 6, т. 2 и чл. 9, т. 1 – документи удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 месеца.

2. За стипендия по чл. 6, т. 3 – документ, издаден от органите на медицинската експертиза, в който е установена степен на намалена работоспособност или е определен вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

3. За стипендия по чл. 6, т. 4 – копие от Актовете за смърт на родителите и копие от Акта за раждане на ученика.

4. За стипендия по чл. 9, т. 2 – документ, удостоверяващ участието в националните и международните кръгове на олимпиади, конкурси и състезания от календара на МОН  и заявление от ученика към Комисия за отпускане на стипендии в Първа английска езикова гимназия.

(5) Ръководителите на извънкласни и извънучилищни дейности са длъжни да предоставят списъци на учениците, за да се удостовери декларираното от ученика участие.

 

Чл. 20. Документи се подават в следните срокове, конкретизирани със заповед на директора:

1. За месечни стипендии по чл. 6, т. 1 и 2 – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок по график определен със заповед.

2. За месечни стипендии по чл. 6, т. 3. и 4 – в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при възникнало основание за получаването им.

3. За еднократни целеви стипендии по чл. 9. 1.1. – в началото на учебната година и  по чл.9.1.2., при наличие на неусвоени средства, – в първата седмица на месец декември.

4. За еднократни стипендии по чл. 9, т. 2 –  в последната седмица на месец май и в първата седмица на месец декември.

 

Чл. 21. /1/Комисията извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи. За целта комисията има право да потърси допълнителна информация и/или документи от родителите или законните представители на ученика, отдел „Закрила на детето”, служба „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” /ГРАО/ и др.

/ 2/ Комисията разглежда, одобрява и класира заявленията на кандидатите за еднократни стипендии по чл.9 т. 2 и разпределя целевите средства между тях.

Чл. 22. (1) Документите за стипендии по чл. 6, т. 1, 3 и 4 и чл. 9.2 се подават в Комисията от класните ръководители чрез приемно – предавателен протокол.

(2) Извън сроковете, посочени в заповедите на директора, документи не се приемат и не се правят промени във вече подадените.

 

 

V. Ред на отпускане на стипендията

 

Чл. 23. Комисията, назначена със заповед на директора на ПЪРВА АЕГ

1.Разглежда и проверява подадените документи.

2.Допуска до класиране за отпускане на месечните стипендии по чл. 6 т.1 и 2 и еднократните целеви стипендии по чл. 9 т.1 и извършва класирането на учениците съобразно приетите критерии и условия в настоящите правила.

3.Извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.

4.Предлага на директора учениците, които отговорят на изискванията, да получат месечни стипендии от съответния вид, въз основа на извършеното класиране, до размера на утвърдените средства и при отчитане на избора на учениците.

5.Разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл. 9 т.2 и прави мотивирано предложение до директора.

 

Чл. 24. Директорът на ПЪРВА АЕГ 

 1.    Разпределя средствата по видове стипендии и определя сроковете за подаване на документи.
 2.      Издава заповед за отпускане на месечните стипендии въз основа на предложение на Комисията и финансовите възможности на бюджета.

3.Издава заповед за отпускане на еднократните стипендии въз основа на предложение на комисията.

 

Чл. 25. Ако е отпусната стипендия въз основа на Заявление – декларация или друг документ с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

 

Чл. 26. За вписване на неверни данни в декларацията се носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

VI.Допълнителни разпоредби

 

§ 1. Настоящите Правила са изработени на основание чл. 8 ал.2 от Постановление на МС № 328 от 23.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

 

§ 2. Настоящите Правила се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават със заповед на директора.

 

§ 3. В началото на календарната година, след постъпване на средствата в бюджета на гимназията, както и в началото на учебната година, Правилата се актуализират от комисията по чл. 8 от ПМС № 328 от 23.1 2.2017 г.

1.. Изменения  и допълнения  на Правилата се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават от директора.

2. Изменения и допълнения на Правилата не могат да се правят по време на срока, определен за подаване на документи.

 

§ 4. По смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Постановление № 328 на МС от 23.1 2.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование:

1.     Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

2.     Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца.

3.     В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

4.     Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните и нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

5.     „Чужденец” е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

6.     „Лице с трайно увреждане” е лице, определено в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания: „лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.”

7.     „Ученик без родители”е ученик , чиито родители са починали, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение 

 

§ 5. Правилата сe намират на разположение в библиотеката и на интернет-страницата на гимназията.

 

6. Настоящите правила са изготвени от комисията, определена със Заповед № 286/23.02.2017 г. на Директора на Първа АЕГ, по чл. 8 от ПМС № 328 от 23.12.2017г., в състав:

Евгения Чернева-председател

Членове:

 1. Таня  Богданова – учител по психология
 2. Соня Радулова – счетоводител
 3. Валентина Милчина – учител по биология и здравно образование
 4. Георги Чорев – учител по химия и опазване на околната среда
 5. Наталия Кирякова – учител по английски език
 6. Галина Нинчева – учител по физика и астрономия
 7. Димитринка Минчева – учител по математика

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече