Областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

На 04 февруари 2018 година (неделя) от 10:00 часа в 31. СУЧЕМ "Иван Вазов" (за учениците от 12. клас), в 138. СУ "Проф. В. Златарски" (за учениците от 8., 9. и 10. клас) и в НФСГ (за учениците от 11. клас) ще се проведе областният кръг на олимпиадата по български език и литература.

Всички ученици от Първа английска езикова гимназия, които са се класирали за областния кръг, следва да се явят в посочените училища домакини не по-късно от 09:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.

За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VIII – X клас, получили най-малко 60 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО след решението на националната комисия.

Времето за провеждане на областния кръг е:

  • VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;
  • ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече