СЪОБЩЕНИЕ-до всички ученици, които са навършили 18 години

Във връзка с писмо на МОН № 9105-101/24.03.2021 г., с вх. № РУО1-9284/24.03.2021 г., Ви информираме, че с оглед на предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 година, насрочени с Указ № 9 на Президента на Република България, всеки пълнолетен гражданин на Република България има право да упражни своя глас. На този ден ще могат да упражнят правото си да избират народни представители и учениците, които са навършили 18 години към изборния ден включително.

Информация за предстоящите избори учениците могат да намерят на официалната страница на Централната избирателна комисия (ЦИК). Централната избирателна комисия е подготвила и специален дигитален материал с продължителност от 2 минути, предназначен за гласуване на ученици и студенти. Материалът е публикуван на официалната страница на ЦИК в рубриката „Избори за Народно събрание 2021”, подрубрики: „Разяснителна кампания” – „Дигитални материали” – „Дигитален материал за младите избиратели”. Същият може да бъде намерен и на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=E1pp_1isC9A

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече