На вниманието на учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Областният кръг на олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 7 март 2021 г. /неделя/.

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

За учениците от ХІ и ХІІ клас от всички райони в

НФСГ,  ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел.02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91

За учениците от VІІІ клас от всички райони в

138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

За учениците от ІХ клас от всички райони в

79. СУ „Индира Ганди”, ж.к. Люлин ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 02/ 824 88 89

За учениците от Х клас от всички райони в

39. СУ „Петър Динеков“,  ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, директор Евелина Китова, тел. 02/ 885 91 39

Областният кръг на олимпиадата започва в 09:00 ч на 7 март 2021 г.

Времето за провеждане е:

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ клас – 4 (четири) астрономически часа за изпълнение на тест от две части: – 1. част: задачи по български език и по литература (от 10 до 20 задачи с избираем и със свободен отговор); 2. част: дава се възможност учениците да изберат един от следните два варианта на задача: създаване на интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба или на есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби.

ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на интерпретативно съчинение или есе (по избор).

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 08:00 ч. на 07.03.2021 г.

На 7 март 2021 г. /неделя/ всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност и при спазване на противоепидемичните мерки. 

Писмените работи за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

На учениците от VІIІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикалка.

Желаем успех на всички участници в олимпиадата по БЕЛ!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече