Важно съобщение за учениците от 12. клас

         Уважаеми ученици,

1.Стипендиите за м. април, май и юни 2021г. на учениците от 12. клас ще се изплащат в счетоводството от 14.05.2021г. след 11.00ч.

2. Всички ученици от 12. клас могат и трябва да си получат медицинските картони от медицинския кабинет всеки ден от 8.00ч. до 16.00ч. 

От Ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече