Съобщение за новоприетите ученици в 8. клас в Първа АЕГ

           На всички осмокласници и техните родители, честито!

Добре дошли в Първа английска езикова гимназия в една от най-символичните години, когато училището навършва своята 65-годишнина!

Вашите усилия и сериозна работа през изминалата година са заслужено възнаградени и вие вече сте ученици на едно от най-успешните училища в България, добре известно и разпознаваемо в Европа и света!

 

1. През първия учебен срок на уч. 2023/2024г. учениците от осми клас се обучават първа смяна.

2. Учебниците по всички предмети ще бъдат съобщени на предстоящата родителска среща на 12.09.2023г. - вторник от 18.00ч.

3. На родителската среща ще присъстват всички преподаватели по всички учебни предмети.

4. Всички родители ще бъдат запознати с Правилника за дейността на училището на родителската среща от класните ръководители.

5. Имената и разпределението на учениците по паралелки, както и класните ръководители, ще бъдат обявени от 01.09.2023г. на информационното табло пред канцеларията на училището.

6. Графикът на учебните часове ще бъде обявен в сайта на училището от 01.09.2023г.

7. Училището има униформа - бяла тениска с емблемата на гимназията, която ще бъде представена на родителската среща. Униформата е задължителна за всичи ученици като представително облекло. Всяка седмица има определен Ден на униформата, в който учениците се явяват с нея.

8. Социалните еднократни семейни помощи по чл. 10а и чл. 10б от ЗСПД се изплащат в службите "Социално подпомагане" по местоживеене през м. октомври, като не са необходими удостоверения за записване на учениците. Информацията се проследява в Единната информационна система по служебен път между образователните институции и районните администрации.

9. Медицинските карти при постъпване в училището, се издават от личния лекар на ученика и се предоставят на медицинските лица в срок най-късно до 15 октомври 2023г.

10. Освобождаването в началото на учебната година от учебните часове по ФВС по медицински причини става след подаване на заявление до директора с приложени медицински документи и заверка от медицинските лица.Срок - до 15 октомври 2023г.

 

От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече