ДЗИ 2020

                                           З А П О В Е Д  № УД- 623/18.05.2020 г.

 

На основание заповед РД09-1086/05.05.2020 г., на МОН за организирането и провеждането на ДЗИ за учебната 2019/ 2020 година, Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредба № 3/ 2005 г. на МОН, и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

                           

                                НАРЕЖДАМ

Всички преподаватели в Първа АЕГ, разпределени по служебни роли за провеждането на ДЗИ 2020 да се запознаят с Инструктаж за квестора и учител консултант по чужд език, които са публикувани на сайта на училището.

 

Класните ръководители на 12. клас да уведомят зрелостниците си да се запознаят подробно с Инструктажа за зрелостника, като обърнат внимание на всички изисквания за противоепидемичните мерки и необходимостта от лични предпазни средства.

 

Инструктажите са неразделна част от заповедта     

                                                                                           Директор: /п/

                                                                                                          / Нели Петрова /

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече