На вниманието на родителите на кандидат-гимназистите за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители, прилагаме писмо с  Изх. № РУО1 – 14766/12.05.21г.
на РУО на МОН
за крайния срок за подаване на документи на учениците с хронични заболявания.

От Ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече