На вниманието на родителите на новозаписаните ученици в 8. клас за уч.2021/2022г.

            Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че удостоверенията за получаване на отпусканата еднократна помощ от Дирекция "Социално подпомагане" на всички ученици записани в 8.клас, можете да получавате всеки работен ден от 9.00ч. до 15.00ч. при дежурните учители - втори етаж.

От Ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече