Вътрешноучилищна квалификация на педагогическия персонал в Първа АЕГ

От 27 до 29 октомври 2017 г. в гр. Вършец педагогическият състав на Първа АЕГ премина вътрешноучилищна квалификация по утвърден план за квалификация на персонала на тема "Климатът на работното място - предпоставка за стрес, дистрес, бърнаут". След интересна презентацията по темата учителите проведоха дискусия относно спецификата на общуване между преподаватели и ученици и относно възникването и решаването на проблемни ситуации в училище.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече