СЪОБЩЕНИЕ - На вниманието на новоприетите ученици в 8. клас и техните родители

     Пълна информация за започването на учебната година, родителска среща, документация и учебници ще се публикува на сайта на Първа английска езикова гимназия след 01.09.2021 г. 

От Ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече