Обучение на педагогически персонал в Първа АЕГ

На 21 и 22.12.2018 година в Първа английска езикова гимназия беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема "Практически модели и успешни примери от системата за образование на развити страни - членки на ЕС. Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики" от обучителната организация ИНТЕРНЕТ ПИАР ЕООД гр. СОФИЯ

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече