Училищна политика на I АЕГ за обхват и задържане на учениците в училище

Програмата за взаимодействие с други заинтересовани лица и институции - Училищно настоятелство, Обществен съвет, Ученически съвет/парламент, местни организации и бизнес, по проблема, свързан с отсъствията на учениците може да видите ТУК.

Системата от индикатори на ниво училище, чрез която се идентифицират положителните практики по отношение на намаляване броя на отсъствията на учениците може да видите ТУК.

Училищната комисия за осъществяване на връзка с районната администрация и с ЕСГРАОН, с цел проучване на списъците на подлежащите за обучение деца, може да видите ТУК.

Механизмът за взаимодействие с районната администрация за ежегодно проучване и анализиране на основните причини на отсъствията на учениците и за преждевременното им напускане на образователната система може да видите ТУК.

Механизмът за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците в задължителната училищна документация може да видите ТУК.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 196 ученици (98 момчета и 98 момичета) след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 т... Научи повече