Първа АЕГ - отличена с престижна награда на Първата национална конференция „STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ“

        От 09-11 април 2021 г в София се проведе Първата национална конференция „STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ“, по инициатива на EITED Фондация „Европейски Институт за Технологии, Образование и Дигитализация“, с участието на специалисти от различни области.

Първа английска езикова гимназия беше представена с два проекта:

Първи проект: „STEM обучението по физика“, направление „STEM/STEAM образование и обучение“ на старши учител по физика и астрономия г-жа Г. Ненчева.
Нейната разработка има за цел да покаже нови начини за преподаване в часовете по физика, които притежават огромен интеграционен потенциал и форма на организационно сътрудничество, илюстрирайки ги с помощта на една от темите използвани в гимназиален етап на обучението, озаглавена „Ролята на дифузията за храненето и дишането на организмите“.
В проекта са представени интегралните интердисциплинарни връзки и синтез, между физика, биология и химия. За създаването на интересния урок активно участва преподавателят по биология и ЗО г-н Я. Иванов.

Втори проект: „Изкуството, човекът и науката в STEM обучението“, „STEM/STEAM иновации в клас“, представен от г-жа М. Буюклиева – учител по изобразително изкуство, се фокусира върху ролята на обучението по изобразително изкуство при изграждането на логическата връзка с природните науки, математиката и технологиите, като има за цел да представи и обясни по нестандартен начин пластичната анатомия на човека.В проектите участваха учениците от 9в, 9д и 9ж кл., които се обучават по програмата STEM.
Всички екипи се справиха успешно, прилагайки креативност, отговорност, високо равнище на знания и умения по природни науки и изкуство, базирани върху индивидуалния опит и творческия потенциал на всеки ученик.
На конференцията Първа английска езикова гимназия бе отличена с престижната награда - лицензиран софтуер за музициране.

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече