Родителска среща

         Уважаеми родители, учители и ученици,

На 15.12.2022 година, четвъртък, от 18:30 часа в Първа АЕГ ще се проведе родителска среща за всички класове от 8. до 12. клас. 

Присъствието на родителите е желателно.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече