СВОБОДНО МЯСТО ЗА МЛАДЕЖ В 11. КЛАС ЗА УЧ. 2023/2024г.

 На основание чл.104 от Наредба 10/2016г. на МОН за организацията на дейностите в предучилищното и училищно образование, обявяваме 1 /едно / свободно място за младеж в паралелка АЕ/ФЕ – 11. клас , уч. 2023/2024г.

Документите по Наредба 10/2016г. ще се приемат на 07.09.2023г. от 9.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на Първа АЕГ.

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, определена със заповед на директора, според средния успех на кандидата от завършен 10. Клас. Кандидатите трябва да са се обучавали в предходното училище в профил „Чужди езици“ и да са изучавали в 8. Клас английски език интензивно, както и като втори чужд език в 9. и 10. клас – френски. При необходимост за приравняване на втория чужд език, кандидатът ще полага необходимите изпити върху материала по френски език за 9. и 10.клас.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до директора по образец

2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

3. Училищен учебен план на училището, в което се е обучавал кандидатът

4. Сертификати, грамоти от извънкласни дейности /по желание на кандидата/

Комисията ще разгледа документите и класира кандидатите на 08.09.2023г.

От ръководството

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече