Съобщение до всички ученици, родители и преподаватели на Първа АЕГ

На основание Заповед РД-01-220/08.04.2021г. на МЗ за периода от 12.04. до 23.04.2021г. в присъствена форма на обучение се връщат учениците от 8. и 10. клас, а за периода от 26.04. до 29.04.2021г . - учениците от 9. и 12. клас. Останалите ученици продължават в съответните седмици обучението си в ОЕСР.

Учебните занятия за седмицата от 12.04. до 16.04.2021г. се провеждат по Вариант А. Разписанието на учебните часове за деня остава без промяна. Желаем на всички здраве и успешно завръщане в училище!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече