СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със  Заповед №  РД09-3596/20.10.2021 г. на МОН информация за провеждане на Национално състезание за речеви и комуникативни умения  на английски език - областен кръг ще бъде обявена утре 21.10.2021 г. 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече