СЪОБЩЕНИЕ -олимпиада по математическа лингвистика

Във връзка с указанията на РУО и МОН олимпиадата по математическа лингвистика няма да се проведе на 08.01.2021 г., поради епидемичната ситуация.

Очаквайте на сайта да бъде публикувана допълнителна информация за датата на провеждането.

Всички училища в които има ученици за участие в олимпиадата да изпратят декларация за информирано съгласие на официалната поща на училището.

От ръководството!

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече