СЪОБЩЕНИЕ

                                  Съобщение за преподавателите, учениците и родителите на Първа АЕГ!

 

           Уважаеми преподаватели, ученици и родители,

Във връзка със Заповед на МОН №РД09-746/08.04.2020г. за определяне на дните от 17.04.2020г. до 20.04.2020г.вкл. за пролетна ваканция за учениците от I до XII клас, Ви обръщам внимание на следните много важни организационни въпроси:

  1. През периода от 13.04. до 16.04.2020г. всички ръководители на групи по интереси от националните програми „Клас.мон.бг“ и „Образование за утрешния ден“ провеждат своите занятия чрез електронните платформи по дисциплините, по които е възможно.  Така също всички преподаватели, които считат, че имат необходимост от затвърждаване или доусвояване на учебния материал с определени паралелки или индивидуални ученици, провеждат занятия. Желателно е да не се възлагат домашни работи на учениците!

В същия период от време се провеждат часовете по СИП/ФУЧ , които не сте успели да вземете по учебните предмети Музика, Изобразително изкуство, География на туризма, шахмат и др. Може да се предложат на учениците интересни филми, виртуални посещения на музеи или други обекти в България и света/по преценка на учителя/.

  1. През същия период от 13.04. до 16.04.2020г. педагогическият съветник и психологът на училището работят с учениците по определена програма за извънкласни дейности, кариерно ориентиране, здравно образование , социално общуване и др. във виртуалната класна стая, като също ги уведомяват за времето на провеждането.
  2. Всички класни ръководители  провеждат своя час на класа през тези 4 /четири/ дни, като своевременно уведомят класовете си за точната дата.

Дните от 13.04. до 16.04.2020г. могат да се използват за виртуални срещи, разговори с ученици и родители и за дейности, които предварително са планирали, но не са осъществени поради възникналите обстоятелства.

По препоръката на МОН с Писмона МОН и РУО на МОН, с техен изх. №РУО1-7769/06.04.2020г., учителите и учениците могат да имат натовареност 4 астрономически часа през тези дни. Всички занятия – учебни и извънкласни се провеждат от 9.00ч. до 13.00ч. Всеки преподавател уведомява лично учениците за времевия график, през който ще провежда обучението си.

  1. Преподавателите в 12. Клас работят по учебното съдържание със зрелостниците, за да са в график с разпределението на материала и подготовката за завършване на випуска по своя преценка. УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ В 12. КЛАС РАБОТЯТ  според седмичното разписание, като спазват часовия график от 9.00ч. до 13.00ч.
  2. Възможно е да има преподаватели, които в определени дни ще ползват платен годишен отпуск. Те също ще уведомят учениците чрез електронните средства за комуникация.

На всички пожелавам ползотворна и интересна седмица, възможности за отдих и чудесни Великденски празници!

Бъдете здрави!

Директор на Първа АЕГ – Нели Петрова

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече