Участие на Първа АЕГ в ученическа конференция на тема „100 години от подписването на Ньойския договор и последиците от него“.

        Конференцията бе организирана от Института за исторически изследвания при БАН в партньорство с РУО – София-град. За участието си в нея  екип от  ученици на  Първа АЕГ подготви презентация на тема „Българската дипломация и нейните усилия за отмяна на военните клаузи на Ньойския мирен договор (1919-1938 г.)” .  Екипът, представил  достойно гимназията е в състав : Александра Манасиева-10 а; Димитър Ангелов-10 ж ; Елица Иванова-11 г ; Елени Драганова-11 д; Гергана Дянкова-11 д; Полина Петкова-11 д ;Теодора Найденова-11 д; Людмил Гарчев-11 д.

    Учениците работиха под   ръководството на   Илияна Григорова-Ангелова  -  старши учител по история и цивилизации в Първа АЕГ и  гл. ас. д-р Инна Манасиева  от Института за исторически изследвания към БАН.        Подготовката на презентацията провокира  интереса на учениците към задълбочено изследване на  нашето минало, белязано от значими събития като Ньойския договор.  Във връзка с участието си в конференцията нашите ученици посетиха Централния държавен архив и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, където се запознаха с оригинални документи и научна литература по темата.

Предоставените от участниците презентации са публикувани на сайта на  Института за исторически изследвания към БАН в рубриката „Дейности“, подрубрика „Проекти. Научно-приложни проекти“ –http://ihist.bas.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%ba/

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече