22 април - Ден на Земята

         22 април – Ден на Земята

       Учениците на Първа английска езикова гимназия под ръководството на   г-жа М. Буюклиева – учител по изобразително изкуство, отбелязват         Деня на Земята с изложбата „Градът  на бъдещето“.

 

 

 

 

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече