Прием в VIII клас – учебна 2022/ 2023 година

ПЪРВА АЕГ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧ. 2022/2023 г.:

  1.  ЗА МЛАДЕЖИ - 1 СВОБОДНО МЯСТО ПАРАЛЕЛКА АЕ/РЕ ; 1 СВОБОДНО МЯСТО - ПАРАЛЕЛКА АЕ/ИЕ; 1 СВОБОДНО МЯСТО - ПАРАЛЕЛКА АЕ/НЕ, ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ" 
  2. ЗА ДЕВОЙКИ - 2 СВОБОДНИ МЕСТА - ПАРАЛЕЛКА АЕ/ИЕ И 1 СВОБОДНО МЯСТО - ПАРАЛЕЛКА АЕ/НЕ, ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"
  3. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА 08.08.2022 г. ОТ 8.00 ч. ДО 12.00 ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
  4. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 08.08.2022 ч. – СЛЕД 15.00 ЧАСА НА САЙТА 
  5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  НА 09.08.2022 г. –  9.00 ч.  ДО 12.00 ч. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, УТВЪРДЕНИ ПО СИЛАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО ДИРЕКТОРА НА ПЪРВА АЕГ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  /попълва се на място/
  2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ЗПУО

КАНДИДАТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ ОТ ВЪЗХОДЯЩ КЪМ НИЗХОДЯЩ РЕД СПОРЕД СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ИМ БАЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 57-ЧЛ. 59 ОТ НАРЕДБА №10 НА МОН

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2023/2024 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 09-806/10.04.23 г.  на МОН и Заповед № РД ... Научи повече