Протокол IV класиране по Наредба № 10/2016 год. на МОН за прием в 8-ми клас

ПЪРВА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

СОФИЯ, БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 60, ТЕЛ. 02 9 44 21 81

 

 

ПРОТОКОЛ

Днес 08.08.2022 година се състоя заседание на комисията за прием на документи на кандидат-гимназисти по чл. 55, чл. 69 и чл. 70 от Наредба № 10/2016 год. на Министерството на образованието и науката за прием в 8-ми клас след трети етап на класиране за учебната 2022/2023 год., на основание заповед № УД-887/26.07.2022 год. и заповед № УД 901/05.08.2022 год. на Директора на Първа английска езикова гимназия и се класираха по бал, както следва:

       КЛАСИРАНЕ НА ДЕВОЙКИ:

          ПАРАЛЕЛКА АЕ/ИЕ

1.Н. Ем. Вл. – 440 т. – Вх. № 450

2.М-И В. К. – 434т.- Вх.№ 450-7

3.В. Я. Р. – 432т. – Вх. № 448

4.Е. Р. Т. – 430,5 т. Вх. № 447-6

5. В. С. Ст. – 426т. Вх. № 447-2

6. Т. -К. Ив. Р.-426т. Вх. № 446-1

7 .Р. М. С. – 419,5т.Вх. № 448-5

8. Я. Е. Д. – 395,5т. Вх. № 447-3

9. К. Г. М. – 387,5т.Вх.№ 448-2

10. Ц. Я. М. – 371т. Вх.№ 447-5

11. Е. Г. К. – 363,5т.Вх. № 448-7

12. Г. Р. Г. – 327т. Вх. № 450-1

13. Г.М. С.– 308,5т. Вх. № 447-8

14.  К.И. И.– 241,5т.Вх.№ 448-8

15. К. И. Д.– 240т. Вх. № 446-4

16. В. К.Ф.– 229т. Вх. № 450-2

          ПАРАЛЕЛКА АЕ/НЕ

1.В. Я. Р. – 432т. Вх. № 448

2. Е. Р. Т. – 430,5т. Вх. № 447-6

3.Т.– К. И.Р. – 426т.Вх. №446-1

4.В.С. С. – 426т.Вх. №447-2

5.Р. М. С.– 419,5т.Вх. № 448-5

6.Я. Е.Д. – 395,5т. Вх. №447-3

7.Ц. Я. М. – 371т.Вх.№ 447-5

8.Е. Г.К. – 363,5т.Вх.448-7

9.Г. Р. Г.– 327т.Вх.№450-1

10.Г. М. С. – 308,5т.Вх. №447-8

11.К. И. И. – 241,5т.Вх. № 448-8

         12. В. К.Ф.– 229т.Вх. № 450-2

           КЛАСИРАНЕ НА МЛАДЕЖИ:

           ПАРАЛЕЛКА АЕ/НЕ

 1. Н. М. Г. – 393,5т. Вх. № 447-4
 2. А. К. Ч. – 385т.Вх. № 446
 3. А. Д. Д. – 380,5т. Вх. № 446-2
 4. А. В. Р. – 352т.Вх. № 446-3
 5. Х.П. П.– 325т.Вх. № 447
 6. Г. Г.М. – 314т.Вх.№ 448-1
 7. В. Б. З. – 283,5т.Вх. № 450-6
 8. П. П. П. – 275т.Вх. № 448-4
 9. Я. О. Т. -274т.Вх. № 447-7
 10. М. К. Ц.– 248,5т. Вх. № 450-5
 11. А. О. М. – 187т.Вх. № 447-1

       

           ПАРАЛЕЛКА АЕ/ИЕ

       1.Г. Г. К. – 413т. Вх. № 448-6

       2.К. А. Н. – 387,5т.Вх. № 448-3

        3. А. К. Ч. – 385т.Вх. №446

       4. А. Д. Д. – 380,5т.Вх. № 446-2

       5. А. В. Р. – 352т.Вх. № 446-3

       6. Х.П. П. – 325т.Вх.№ 447

       7. Г. Г. М. – 314т.Вх. № 448-1

       8. В. Б. З. – 283,5т.Вх. №450-6

       9. П. П. П. – 275т.Вх. № 448-4

       10. Я. О. Т. -274т.Вх. № 447-7

        11. М. К. Ц. – 248,5т.Вх. № 450-5

        12. А. О. М. – 187т.Вх. № 447-1

            ПАРАЛЕЛКА АЕ/РЕ

 1. А. К. Ч. – 385т.Вх.446
 2. А. Д. Д. – 380,5т.Вх. № 446-2
 3. А. В. Р. – 352т.Вх. № 446-3
 4. Х. П. П. – 325т.Вх. 447
 5. Г. Г. М.– 314т.Вх. № 448-1
 6. В. Б. З. – 283,5т.Вх. № 450-6
 7. П. П. П. – 275т.Вх. № 448-4
 8. Я. О. Т.-274т.Вх. № 447-7
 9. М.К. Ц. – 248,5т.Вх. 450-5
 10. А.О. М. – 187т.Вх. № 447-1

Свободните места се заемат от учениците с най-висок бал в съответните паралелки според чл. 55, чл. 69 и чл. 70 от Наредба №10/2016г. на МОН.

    Записването на класираните ученици е на 09.08.2022г. от 9.00ч. до 15ч.

Комисия:

Председател – Евгения Чернева /п/

 Членове – Евелина Средкова /п/

                     Красимира Колева /п/

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече