STEM ефективност в образователния процес

На 10 март 2021 г. в Първа английска езикова гимназия преподавателите Г. Ненчева – физика и астрономия и Я. Иванов – биология и ЗО с учениците от 9. В клас проведоха интегриран билингвален урок на тема „ Дифузията в природата“. С този урок се постави началото на обучението в новия STEM център на гимназията, който е реализиран по НП на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.

Използването на интегрираното обучение в иновативна учебна среда, което е в основата на програмата  STEM, е ключов фактор за оптималното съчетаване на образователните цели, заложени в учебните програми с новите подходи на обучение и разнообразни модели на преподаване, за да се насърчи интереса на учениците към дигиталните технологии и природните науки, използвайки като спомагателно средство широк спектър от приложения в реалната и електронната учебна среда.

Формираните екипи от учители по природни науки в гимназията, преподават в сътрудничество и изпълняват различни роли в часа, а  ефективното използване на многообразието от софтуерни продукти, подпомага формирането на дигиталните умения на учениците в комфортна среда на обучение и преподаване.

Учителите по природни науки се подпомагат от екипа на STEM обучението в Първа АЕГ- г-жа М. Доневска, г-н Г. Георгиев, г-н Д. Керемидчиев, г-жа П. Петрова и с участие на г-жа М. Буюклиева – преподавател по изобразително изкуство. 


 
 
 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече