• Преподава по:

    Английски език,

ст. учител Кристиан Русев

Кристиан Русев е роден в град София. През 2013 г. завършва висше образование по специалност "Англицистика" (бакалавър) в Нов български университет. През същата година започва работа в Първа английска езикова гимназия като учител по английски език. Притежава следните допълнителни квалификации:

1. V-то ПКС, придобито през 2017 година;

2. Специализации в САЩ;

3. Diploma de Español como lengua extranjera - Nivel B2, Instituto Cervantes - 2011.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече