• Преподава по:

    Английски език,

учител Никос Филипу

Визитка на г-н Никос Филипу - учител по английски език в Първа английска езикова гимназия:

Никос Филипу е завършил магистърската си степен по специалност „Английски и американска филология“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1996 г. и бакалавърската си степен по „Бизнес администрация (счетоводство и финанси)“ от “Кипърския Колеж” през 2007 г. Той е посветен учител и понастоящем преподава английски език и литература в Първа английска езикова гимназия от 2013 година. Интересите му са съсредоточени около неговата работа, приятели, бъдещето и семейството му, както и неговите хобита - мащабното моделиране, плуване и колоездене. От 2016 г. той работи за докторантура при катедра Методика на чуждоезиковото обучение при СУ, изследвайки и разработвайки модел за атестиране на преподавателите по чужди езици.

Като учител в Първа АЕГ г-н Филипу е участвал в семинари, обучения и курсове, като някои от тях са:

  1.  “Квалификация на педагогическите специалисти”, проект на МОН, 2014
  2. Семинар на тема “Споделяне на добри практики при оценяването на учениците, работа в интеркултурна среда и намаляване на агрсията”, 2014
  3. Семинар “Мотивация на учениците и външно оценяване”, 2015
  4. “Добри методически практики” във Филолошка гимназия, Белград, 2016
  5.  Семинар на тема “Формиране и развитие на социални умения и стилове на поведение за правилна комуникация с ученици и родители”, 2016
  6.  “Умения за публично представяне на учителя. Изграждане на имидж”, София, 2017
  7. Участие по проекта Еразъм + на тема “Schools as a part of their respective capital’s - past, present and future”. Copenhagen, Denmark, 2017

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече