Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.

 

         Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през учебната 2021/2022 година Първа английска езикова гимназия приема 7 (седем) паралелки с по 26 (двадесет и шест) ученици, профил „Чужди езици“ и 1 (една) паралелка STEM, профил „Предприемачески“ с 26 (двадесет и шест) ученици. Общият прием на ученици е 208 (двеста и осем) след завършен 7. клас. Максималният бал за класиране е 500 точки и се формира от удвоените оценки от Националното външно оценяване в 7. клас по български език и литература и по математика, и от оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен седми клас. Новоприетите ученици се разпределят в седем паралелки профил „Чужди езици“ според бала и изявеното им желание за изучаване на втори чужд език – немски (2 паралелки), испански (2 паралелки), френски (2 паралелки) или руски (1 паралелка) и 1 (една) паралелка профил „Предприемачески“. Максималният брой на учениците в една паралелка е 26, при квоти за момчета и момичета по равно (50:50). 

Изборът за 3-ти и 4-ти профилиращи предмети става в края на 10.клас след завършване на първи гимназиален етап според ЗПУО. Като трети и четвърти профилиращи предмети в гимназията  се изучават БЕЛ, Математика, Химия и ООС, Биология и ЗО, История и цивилизации, География и икономика, Философия, ИТ. В паралелката профил "Предприемачески" - Предприемачество и ИТ. В 8. ми клас учениците подреждат своите желания при кандидатстването според предпочитанията си към втория чужд език в паралелките профил „Чужди езици“.  Вторите чужди езици- РЕ, ИЕ, НЕ, ФЕ започват да се изучават от 9. клас с 3,5 часа седмичен хорариум, който нараства до 12. клас с по 7 часа седмичен хорариум. Първи и втори профилиращ предмет за седемте паралелки „Чужди езици“ са английски език и втори чужд език, а за паралелката „Предприемачески“ профил са предприемачество и информационни технологии. В 8. клас тази паралелка изучава АЕ интензивно, а от 9. клас – изучава АЕ и втори чужд език – немски като задължителна подготовка  и разширена подготовка. Според Рамковия учебен план, Приложение № 2, Наредба № 4/2015 г. за учебния план на МОН, предметът предприемачество се изучава на английски език.

              4. В тази паралелка се изучава  първи профилиращ предмет - предприемачество на английски език и втори профилиращ предмет- ИТ. В 11. клас и в 12. клас  - трети профилиращ предмет - БЕЛ, математика, английски език, немски език , химия и ООС (по избор на ученика) и като четвърти профилиращ предмет предметите - история и цивилизации, география и икономика, биология и ЗО, физика и астрономия , философия(по избор).  На основание чл. 132 от ЗПУО, ДЗИ се полагат , както следва : 1. БЕЛ; 2. Изучаван от ученика профилиращ предмет (по избор на ученика)

За учебната 2021/2022 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет - Online кандидатстване след VII клас  в електронната платформа  https://priem.mon.bg или на място, в определените за това училища - СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА – ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУО СОФИЯ-ГРАД . 

Записването на класираните ученици в Първа АЕГ след 7 – ми клас за учебната 2021 / 2022 г. се осъществява от комисия, определена със заповед на директора на Първа английска езикова гимназия, както следва:

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

Първо класиране  - от 14.07. до 16. 07.2021г. / сряда, четвъртък и петък/ - от 8.00 до 18.00 часа;

Второ класиране- от 21.07. до 22.07.2021г. / сряда и четвъртък/  - от 8.00 до 18.00 часа;

Трето класиране  - 30.07.2020г.  /петък/ - от 8.00 до 18.00 часа.

 

Необходими документи за записването:

 

  1. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  2. Справка от родителя- по образец /получава се в училището/;
  3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
  4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци);
  5. Заявление до директора по образец.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВА АЕГ