Прием на ученици след завършен 7. клас

Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формира от удвоените оценки от Националното външно оценяване в 7. клас по български език и литература и по математика, и от оценките по БЕЛ и математика от Свидетелството за завършен седми клас. Новоприетите ученици се разпределят в седем паралелки според бала и изявеното им желание за изучаване на втори чужд език – немски (2 паралелки), испански (2 паралелки), френски (2 паралелки) или руски (1 паралелка), а максималният брой на учениците в една паралелка е 26. Във всеки клас квотите за момчета и момичета са разделени по равно (50:50). 

Изборът за 3-ти и 4-ти профилиращи предмети става в края на 10.клас след завършване на първи гимназиален етап според ЗПУО. Като трети и четвърти профилиращи предмети в гимназията основно се изучават БЕЛ, Математика, Химия и ООС, Биология и ЗО, История и цивилизации, География и икономика, Философия, ИТ. В 8.ми клас учениците подреждат своите желания при кандидатстването според предпочитанията си към втория чужд език. Вторите чужди езици- РЕ, ИЕ, НЕ, ФЕ, започват да се изучават от 9. клас с 3,5 часа седмичен хорариум, който нараства до 12. клас с по 7 часа седмичен хорариум. Вторите чужди езици са втори профилиращ предмет в гимназията.

 Приемът и записването на ученици в Първа АЕГслед 7 – ми клас 2020 г. ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на директора на Първа английска езикова гимназия.

Място  -  Първа АЕГ

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

Първо класиране  - от 14.07. до 16. 07.2020г. / вторник, сряда и четвъртък/ - от 8.00 до 18.00 часа;

Второ класиране- от 21.07. до 22.07.2020г. / вторник и сряда/  - от 8.00 до 18.00 часа;

Трето класиране  - 30.07.2020г.  / четвъртък/ - от 8.00 до 18.00 часа.

 

Необходими документи за записването:

 

  1. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  2. Справка от родителя- по образец /получава се в училището/;
  3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
  4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци);
  5. Заявление до директора по образец.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВА АЕГ