Родителска среща

  • 18:30:00
Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 26.09.2019г. от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща  за всички класове .

Присъствието на всички родители е желателно.

От ръководството

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-215/27.04.21 г. на Началника на РУО на МОН през у... Научи повече