СВОБОДНО МЯСТО ЗА МЛАДЕЖ В 11. КЛАС ЗА УЧ. 2023/2024г.

 На основание чл.104 от Наредба 10/2016г. на МОН за организацията на дейностите в предучилищното и училищно образование, обявяваме 1 /едно / свободно място за младеж в паралелка АЕ/ФЕ – 11. клас , уч. 2023/2024г.

Документите по Наредба 10/2016г. ще се приемат на 07.09.2023г. от 9.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на Първа АЕГ.

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, определена със заповед на директора, според средния успех на кандидата от завършен 10. Клас. Кандидатите трябва да са се обучавали в предходното училище в профил „Чужди езици“ и да са изучавали в 8. Клас английски език интензивно, както и като втори чужд език в 9. и 10. клас – френски. При необходимост за приравняване на втория чужд език, кандидатът ще полага необходимите изпити върху материала по френски език за 9. и 10.клас.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до директора по образец

2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

3. Училищен учебен план на училището, в което се е обучавал кандидатът

4. Сертификати, грамоти от извънкласни дейности /по желание на кандидата/

Комисията ще разгледа документите и класира кандидатите на 08.09.2023г.

От ръководството